Yritysvastuupolitiikka

 

Oilonin laatu- ja yritysvastuupolitiikka

 

Quality policyOilon Group ISO 9001 FI  Oilon Group ISO 14001 FI


Yritysvastuumme pääperiaate tiivistyy visiossamme: Tuotamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme.

Keskeistä Oilonin toiminnassa on sitoutuminen vastuulliseen yrityskäytäntöön ja sen jatkuvaan parantamiseen. Kannamme vastuumme ottamalla päätöksenteossa huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Jatkuvalla toiminnan parantamisella ja laadun kehittämisellä pyrimme lisäämään positiivisia ympäristövaikutuksia sekä vastaamaan entistäkin paremmin sidosryhmiemme odotuksiin. Ymmärrämme laadun kokonaisvaltaisena yritystoimintaa koskevana käsitteenä, joka ilmenee toiminnan vakavaraisuutena, asiakastyytyväisyytenä sekä luonnollisesti tuotteiden ja palveluiden korkeana laatuna.

Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa, yhteistä ympäristöämme huomioivaa ja sosiaalisesti vastuullista. Myymme ja markkinoimme tuotteitamme maailmanlaajuisesti ja noudatamme voimassa olevaa paikallista lainsäädäntöä sekä seuraamme sen kehitystä.


Taloudellinen vastuu

 
 • Oilonille taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle.

 • Liiketoimintamme on kannattavaa, kilpailukykyistä ja vakavaraista, perustuen vahvaan asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvään motivaatioon.

 • Hyvä taloudellinen tulos luo lähtökohdan yhteiskuntavastuulle ja on edellytys sille, että Oilon pystyy huolehtimaan sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.
 

 

Ympäristövastuu

 
 • Missiomme mukaisesti pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia korkean hyötysuhteen omaavia energiaratkaisuja.

 • Energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen sekä tuotteidemme päästöjen vähentäminen ovat keskeisiä lähtökohtia ympäristövastuussamme. 

 • Oilon kehittää tuotteitaan vastaamaan kestävän kehityksen asettamiin haasteisiin sekä kouluttaa tuotteiden käyttäjiä ja huoltajia ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.

 • Uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvien lämmityslaitteiden kehittäminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme.
 


Sosiaalinen vastuu

 
 • Oilon on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani, joka huolehtii sidosryhmiensä hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.

 • Sitoudumme avoimeen ja rehelliseen viestintään asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

 • Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksessa.

 • Energia-alan toimijana huolehdimme siitä, että tuotteemme ovat laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia sekä täyttävät asiakkaidemme odotukset.
 

 

Haluamme ottaa haasteen vastaan ja myötävaikuttaa omalta osaltamme kehitykseen kohti kestävää yhteiskuntaa. Jo toisen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että luonto ja hyvän inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.

 

 

 

Eettinen toimintaohje


Eettinen toimintaohje on työvälineemme olla luotettava kumppani ja vastuullinen liiketoiminnan harjoittaja. Liiketoimintamme perustuu oikeudenmukaisiin ja turvallisiin työolosuhteisiin, ympäristöasioiden vastuulliseen hallintaan ja korkeisiin eettisiin ja oikeudellisiin normeihin. Yritysvastuupolitiikkamme tiivistyy visiossamme: tuotamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme ja harjoitamme liiketoimintaa kestävällä tavalla. Jo toisen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta ja luonnonmukaisesta ympäristöstä.

Eettinen toimintaohje koskee jokaista työntekijää, tavarantoimittajaa, yhteistyökumppania ja kolmatta osapuolta, jonka kanssa meillä on liiketoimintaa. Työntekijöidemme ja liikekumppaniemme tulee toimia ammattimaisesti, vastuuntuntoisesti, eettisesti ja rehellisesti ja noudattaa samoja sääntöjä kuin tässä toimintaohjeessa on esitetty.


Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Myymme ja markkinoimme tuotteitamme maailmanlaajuisesti ja noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja kussakin maassa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Näihin lakeihin ja säädöksiin sisältyvät mm. reilu kilpailu, yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, yksityisyys, tuoteturvallisuus, teollis- ja tekijänoikeudet, korruptionvastainen toiminta sekä työlainsäädäntö. Oilon tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien suojelua Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti.


Ympäristövastuu

Oilon on sitoutunut kestäviin innovaatioihin ja kehitykseen. Huoli ympäristöstämme asettaa meille jatkuvia kehitystavoitteita. Missionamme on tarjota asiakkaillemme erittäin tehokkaita ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja kestävään kehitykseen. Ydinajatuksenamme on parantaa energia- ja resurssitehokkuutta, tuotteiden vähäpäästöisyyttä sekä kehittää uusia energiantuotantotapoja ja uusiutuviin polttoaineisiin perustuvia energiateknologioita. Toteutamme ympäristövastuutamme innovoinnin ja jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kautta.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille lisäarvon tuottamista yhteistyökumppaneillemme, sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle. Liiketoimintamme on kannattavaa, kilpailukykyistä ja vakavaraista. Lisäksi Oilonin kirjanpito ja asiakirjat ovat täydellisiä, yhdenmukaisia ja tarkkoja.


Työntekijät

Oilonin liiketoimintaa ohjaavat vahvat perheyrityksen arvot, joiden keskiössä on muiden kunnioittaminen. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät ovat Oilonin tärkein voimavara ja perusta tuottavalle liiketoiminnalle. Päämääränämme on luoda ja ylläpitää erinomainen työympäristö, joka tarjoaa työntekijöillemme mielekästä työtä ja antaa mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Perusperiaatteenamme on tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Oilon kunnioittaa ihmisoikeuksia eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Arvostamme monipuolista ja kansainvälistä työympäristöä.


Terveys ja turvallisuus

Oilon pitää työntekijöidensä työterveyttä ja -turvallisuutta ensiarvoisen tärkeänä. Mahdollistamme turvalliset työolot, koneet ja työskentelytavat koko henkilöstölle ja tarjoamme koulutusta, jolla saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot korkeita työturvallisuusnormeja noudattaen. Jokainen työntekijämme on vastuussa turvallisuusohjeiden noudattamisesta, henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä tarvittaessa ja mahdollisten turvallisuusohjeissa ja suojatoimenpiteissä havaittujen puutteiden raportoinnista.


Eturistiriidat ja korruptionvastainen toiminta

Oilon odottaa työntekijöiltään täyttä lojaaliutta. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa Oilonin etujen kanssa. Oilonin työntekijä tai yhteistyökumppani ei saa suoraan eikä epäsuoraan luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on merkittävää arvoa. Tällaisia maksuja ja palveluksia voidaan pitää lahjontana. Poikkeuksen voi tehdä satunnaisesti annettu vähäarvoinen lahja tai viihdyke, jos se ei muodosta eturistiriitaa.


Luottamukselliset ja omistusoikeudelliset tiedot

Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus ovat arvokkainta omaisuuttamme; kyseisten tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta. Työntekijöiden ja liikekumppaneiden on suojeltava Oilonin luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, malleja, liikesalaisuuksia ja vastaavia ja ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin niiden paljastamisen, häviämisen, varastamisen, vahingoittamisen tai luvattoman käytön estämiseksi. Näiden tietojen salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen tai sopimuksen päättymisen jälkeen. Samaan aikaan meillä on velvollisuus kunnioittaa muiden omistamia immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja.


Yrityksen omaisuus

Yrityksen omaisuutta tulisi käyttää vain lailliseen liiketoimintaan. Työntekijöidemme tulee huolehtia yrityksen omaisuudesta ja estää sen häviäminen, vahingoittuminen, väärinkäyttö ja varastaminen.


Rikkomusten raportointi

Jokainen työntekijä, liikekumppani tai muu kolmas osapuoli, joka saa tietää mahdollisesta sääntörikkomuksesta, on velvollinen raportoimaan siitä. On luonnollista, että ei haluta herättää turhaa huolta. Silti kannustamme jokaista kertomaan asiasta.
Jos on kysyttävää, tarvetta opastukselle tai syitä uskoa, että joku tai itse on rikkonut tätä eettistä toimintaohjetta, on siitä viipymättä ilmoitettava esimiehelle, HR-edustajalle tai seuraavalle johtotasolle. Oilon tutkii kaikki raportoidut asiat parhaan harkintakykynsä mukaan. Mitään kielteisiä toimia ei kohdisteta kehenkään, joka ilmoittaa tai kysyy neuvoa hyvässä uskossa tämän toimintaohjeen mahdollisesta rikkomuksesta.


Sanktiot

Tämän eettisen toimintaohjeen rikkomuksiin sovelletaan kurinpitotoimia, jotka voivat johtaa varoitukseen, työsuhteen tai sopimuksen irtisanomiseen ja vahingonkorvauksiin. 

Linkit:

Oilon Group ISO 9001 FI
Oilon Group ISO 14001 FI

Uutiset

SLP on merkittävä maalämpöpumpputuotteiden valmistaja ja alan uranuurtaja jo vuodesta 1983 lähtien. Oilonin juuret teollisuuslämpöpumpuista ulottuvat vuoteen 1984 ja kiinteistömaalämpöpumpuissa vuoteen 2002. Yritysjärjestely tukee Oilonin lämpöpumppuliiketoiminnan voimakasta kasvua.Suomessa maalämpö on suosituin ja ekologisin uusien omakotitalojen ja pienkiinteistöjen lämmitysmuoto. Maalämmön suosio tulee kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa myös saneerauskohteissa, koska se on käyttökustannuksiltaan selvästi edullisin energiamuoto ja samalla tehokkain tapa vähentää kaukolämpöön kytkemättömien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Jo lähes kolmannes Suomessa tehdyistä maalämpöratkaisuista on toteutettu joko Oilonin tai Suomen Lämpöpumpputekniikan ”Lämpöässä” maalämpötuotteilla.Yhtiöiden kiinteistölämpöpumppujen liiketoiminnat yhdistetään, jolloin Lämpöässä ja Oilon maalämpötuotteiden tuotanto keskitetään Lapualle. Nykyiset Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n omistajat jatkavat yhtiössä vähemmistöomistajina. Samalla Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:stä tulee Oilon Group Oy:n konserniyritys. Tehdyllä kaupalla ei ole nyt merkittävää vaikutusta Oilonin tai Suomen Lämpöpumpputekniikan henkilöstön määrään ja pitkällä tähtäimellä Oilon uskoo kaupan tuovan lisää työpaikkoja Lapualle ja muihin Oilonin yksiköihin. Yhteistyökumppaneille kasvuun tähtäävä transaktio antaa lisää liiketoimintamahdollisuuksia.Oilon panostaa voimakkaasti kestävän kehityksen mukaiseen energiateknologiaan mm. lämpöpumppu-tekniikalla. Oilonilla on vahva tuotevalikoima lämpöpumppuja omakotitaloista suuritehoisiin teollisuussovelluksiin sekä laajat kotimaiset ja kansainväliset myynti- ja huoltoverkostot. SLP:n osaaminen, Lämpöässä tuotteet ja jälleenmyyjäverkosto vahvistavat entisestään näitä. Oilonilla on suurten lämpöpumppujen tuotantoyksikkö Kokkolassa, ja Lapua nähdään erinomaisena sijaintina kiinteistölämpöpumpputuotannolle, toteaa Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n entinen pääomistaja Jorma Saksi näkee yrityskaupan hyvänä ratkaisuna. Tehty liiketoimi antaa SLP:lle pitkäjänteisen kasvollisen suomalaisen omistajan ja vakaan taloudellisen perustan. Oilonin ja SLP:n tuotteistot täydentävät hyvin toisiaan ja antavat erinomaisen pohjan liiketoiminnan kasvattamiseen.
08.03.2019
Oilonin kehittämällä ja valmistamalla teollisuuslämpöpumpulla jopa 140-asteista lämpöä
09.11.2018
Julkaisimme uuden tuote-esittely videon: Oilon ChillHeat Teollisuuslämpöpumput ja Vedenjäähdyttimet. Klikkaa ja käy katsomassa ChillHeat tuote-esittely videomme nyt suomeksi ja/tai englanniksi
26.09.2018

Käyttökohteita

referenssi_lehti

 

Hartwall hyödyntää kaatopaikkakaasua

Hartwall Oy ja Kujalan jätekeskus päätyivät yhteistuumin Oilonin poltinteknologiaratkaisuun, jonka ansiosta Kujalan jätekeskuksessa syntyneitä ympäristöhaittoja saatiin pienemmiksi ja kaatopaikkakaasuista syntynyttä energiaa hyötykäyttöön Hartwall Oy:n tehtaalle.

 

 

Leonardo da Vincin koti

 

Leonardo da Vincin koti

Oilonin MH 7 –maalämpöpumppu on valittu lämmittämään historiallisesti merkittävää, 1400-luvulta peräisin olevaa taloa: Leonardo da Vincin synnyinkotia. Toscanalaisessa Vincin kylässä, Italiassa, sijaitseva talo toimii nykyään suosittuna museona.

 

 

Lanssikatu maalämpö

 

Hybridiratkaisu Lahden Lanssikadulle

Oilon toimitti kerrostaloihin kaksi RE 55 -maalämpöpumppua ja 20 aurinkolämpökeräintä. Kahdessa kerrostalossa on yhteensä 55 asuntoa ja lämmitettävää pinta-alaa yli 2500 neliötä.

 

 

referenssi_kiina

 

Kiina puhdistaa kaupunkejaan

 

Miljoonakaupunki Peking investoi puhtaamman energian tuottamiseen, jotta kaupungin päästöt vähenisivät. Vähäpäästöisyyttä tavoitellaan muun muassa Oilonin Low-NOx -polttimien tekniikkaa hyödyntäen.

 


 

Tees Renewable Energy Plant

 

Osaamista maailman suurimpaan biovoimalaitokseen

Iso-Britanniassa sijaitseva Tees Renewable Energy Plant on valmistuttuaan maailman suurin uusi biomassalaitos, joka tuottaa sähköä 600 000 kotitalouden tarpeisiin ja lämpöä lähialueelle. Oilon toimittaa laitoksen kiertopetikattilaan kahdeksan starttipoltinta ja venttiilikeskukset.

 

 

Kraftringen MAX IV lab, Lund, Ruotsi


Kraftringen MAX IV lab, Lund, Ruotsi


Hiukkaskiihdyttimen jäähdytyksestä tehdään lämpöä asuinympäristöön.